PÕHIMÕTTED

Avatud valitsemise partnerluse algatus kohaliku demokraatia edendamiseks

Saades inspiratsiooni Eesti liitumisest rahvusvahelise avatud valitsemisega partnerlusega 2012. aastal ning 2002. aastal Riigikogu poolt heaks kiidetud Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsioonist, soovime edendada  kodanikukeskset avatud valitsemist  kohalikul tasandil.  Selleks  tahame aluse panna avatud valitsemise partnerluse algatusele Eesti linnades ja valdades, austades järgmisi põhimõtteid ning  täites allpool esitatud lubadusi.

 PÕHIMÕTTED

 • Tunnustame kohalike inimeste omaalgatuslikku ja vabatahtlikku osalemist oma paikkonna elu küsimuste arutamises ja lahendamises kui demokraatliku ühiskonnakorralduse olulist osa.
 • Austame kõigi kodanike ja nende ühenduste põhimõttelist võrdsust osalemisele ja taotleme võimalikult laia isikute ringi kaasatust.
 • Kujundame ühiselt ja järgime kogukonna ja kohaliku omavalitsuse partnerluses koostöö häid tavasid, lähtudes avatuse, usalduse, sallivuse, paindlikkuse ja teise poole eripära tunnistamise põhimõtetest.
 • Austame partnerite erinevaid ja vastastikku täiendavaid rolle ning tunnustame üksteist ja volitatud esindajaid.
 • Teame, et partnerlus kogukonnaliikmete ja kohaliku omavalitsuse vahel võimaldab otstarbekat koostööd ning ülesannete jaotust avalike huvide paremaks järgimiseks ning tunnistame, et hea koostööga käivad kaasas kohustused ja õigused.

 LUBADUSED 

 1. Teostame võimu läbipaistvalt ning parandame kohaliku võimu tegevust puudutava teabe kättesaadavust kasutades selleks erinevaid  teavitusviise.   Avaldame teavet ettevalmistamisel olevate otsuste ja  eelarvevahendite kasutamise kohta,  teavitame aktiivselt kodanikke neile huvipakkuvatest teemadest ning järk-järgult leiame viise avatud andmete põhimõtete kasutamiseks kohalike andmekogude loomisel ja haldamisel.
 2. Algatame varakult dialoogi elanike ja kogukondadega neid puudutavate otsuste ettevalmistamiseks, leppides kokku suhtluskanalid ja arutelude vormi. Eelistame avatud protsesse, millega saavad huvilised liituda ning kasutame dialoogi ja osaluse võimaldamiseks uuenduslikke meetodeid, sealhulgas tehnoloogilisi võimalusi.
 3.  Ergutame kohalikku algatust, toetades rahaliselt või muul viisil kodanikuettevõtmisi ja vabaühenduste võimekust. Eelarveraha suuname vabaühendustele selgetele põhimõtetele tuginedes ja läbipaistvalt.
 4.  Koostöös kohaliku võimu ja  vabaühendustega arendame avalikke teenuseid ja nende kasutajakeskset osutamist.
 5.  Pöörame erilist tähelepanu noorte osaluse ja omaalgatuse ergutamisele, et kasvatada kogukonnatunnet ja arendada demokraatliku ühiselu harjumust.
 6. Võitleme leppimatult korruptsiooniga, loome koostöös kogukonnaga tingimused selle ennetamiseks.
 7.  Edendame kohalike elanike juurdepääsu internetile ja oskust seda turvaliselt kasutada enesearenguks, avalike teenuste tarbimiseks ja osalemiseks demokraatlikes protsessides.

Seame eesmärgiks avaliku võimu ja kohalike vabaühenduste ning kogukondade koostöös  ette valmistada konkreetse tegevuskava, mille abil edendada lähiaastatel avatud valitsemise põhimõtteid.

Oleme valmis jagama oma kogemusi  avatud valitsemise põhimõtete rakendamisel teiste asjaosaliste ja huvilistega, et ühiselt panustada Eesti kohaliku demokraatia arengusse.

Algatus on avatud kõigile valdadele ja linnadele, kus avalik võim ja kogukonnad on valmis koostööks parema elukorralduse nimel.  Palun teatage huvist partnerluses kaasa lüüa projektijuht Kristina Reinsalule, kristina@ega.ee .