AVP KOV

Avatud Valitsemise Partnerluse (AVP)  fookuses on paljus keskvalitsuse tasand, kuid inimeste jaoks on tihti olulisem see, mis toimub vahetus ümbruses – millised on avaliku võimu ja kohalike kogukondade suhted kohaliku elu korraldamisel. 2013 a. sügisel toimunud kohalike valimiste järgselt on valdades ja linnades tekkinud valmisolek senise valitsemisstiili muutmiseks ning uue avatuma ja kogukondadega dialoogi pidava ning koostööd hindava poliitilise kultuuri arendamiseks.

Muutuste toetamiseks algatas e-Riigi Akadeemia projekti “Avatud Valitsemise Partnerlus kohalikes omavalitsustes”, lühidalt AVP KOV, mille eesmärgiks on aidata kaasa läbipaistva ja kogukondi kaasava valitsemise arengule kohalikul tasandil.  Tahame levitada arusaama avatud valitsemise olulisusest ja saavutada vastavate tegevuste lülitamine kohaliku võimu tegevuskavadesse. Algatuseks tuleb meil ühiste jõududega leida üles need vallad ja linnad, kes on valmis avatud valitsemist süvitsi arendama ja selleks kindlaid tegevusi kavandama. Loodava võrgustikuga liitunud valdade ja linnade ning aktiivsete vabaühendustega tahame  kõigepealt luua kohalike omavalitsuste AVP platvormi – kindlad põhimõtted, millele peaks vastama läbipaistva, ausa ja kogukonnaga dialoogi pidav võimu teostamine kohalikul tasandil.  Kui teie vallal/linnal on huvi initsiatiivgrupis osaleda, andke sellest märku aadressil kristina@ega.ee.

Põhiliseks instrumendiks avatud valitsemise põhimõtete elluviimisel on valla/linna AVP tegevuskava, mis valmistatakse ette koostöös kohaliku kogukonnaga ja mille täitmine ning tulemuste hindamine toimub samuti tihedas koostöös. Tahame koos projektipartneritega olla abiks tegevuskavade koostamisel nõustades asjaosalisi nii avatud valitsemist soodustavate tegevuste kui ka võimu ja kogukonna dialoogi erinevate vormide osas.

e-Riigi Akadeemia partneriteks projektis on vabaühenduste esindajatena EMSL ja Linnalabor. Kohalike omavalitsusteni soovime jõuda Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Harjumaa Omavalitsuste Liidu abiga, kes on samuti meie projektipartnerid. Tartu linna roll projektis on pakkuda innovaatilisi kaasamislahendusi, millest teistel on võimalik õppida. Välispartnerina on projekti kaasatud Citizens Foundation – Íbúar ses Islandilt, kes on välja töötanud e-lahendusi kodanike ühisloomeks.

Ühisloomeks on mõeldud ka siinne veebikeskkond, kuhu lisaks projektitegevustele ootame kõigilt kohalikust demokraatiast hoolivatelt kodanikelt arvamuslugusid, mida saab igaüks sisestada klikates esilehel lingile KIRJUTA ARVAMUSLUGU. Uudisväärtusega sündmustest avatud valitsemise rindel palume meid samuti informeerida, saame need avaldada uudiste rubriigis.

Sisukat koostööd soovides,
Kristina Reinsalu
AVP KOV projektijuht
kristina@ega.ee