Deklaratsioon

Olles avatud valitsemise partnerluse liikmetena pühendunud inimõiguste ülddeklaratsioonis, ÜRO korruptsioonivastases konventsioonis ning teistes vastavates inimõigusi ja head valitsemistava käsitletavates rahvusvahelistes dokumentides sätestatud põhimõtetele:

•tunnistame, et inimesed üle maailma nõuavad valitsustelt suuremat avatust. Nõutakse kodanike suuremat kaasatust avalikesse suhetesse ja otsitakse mooduseid valitsuste läbipaistvamaks, reageerimisvõimelisemaks, vastutavamaks ja efektiivsemaks muutmiseks

•tunnistame, et riikide pingutused oma valitsuste avatuse edendamisel on erinevates etappides ja et meie käsitlusviis on kooskõlas meie riiklike prioriteetide, olukordade ja kodanike püüdlustega

•tunnistame selle algatusega kaasnevat vastutust tugevdada oma kohustusi läbipaistvuse suurendamisel, korruptsiooniga võitlemisel, kodanike kaasamisel ja uute tehnoloogiate võimaluste rakendamisel, et muuta valitsused tõhusamaks ja vastutavamaks

•väärtustame avatust oma suhetes kodanikega, et täiustada teenuseid, hallata avalikke ressursse, edendada uuenduslikkust ja luua turvalisemaid kogukondi. Toetame läbipaistvuse ja avatud valitsemise põhimõtteid eesmärgiga saavutada suuremat jõukust, heaolu ja inimväärikust nii meie riikides kui ka üha enam globaliseeruvas maailmas.

Koos deklareerime oma kohustust:

suurendada valitsuse tegevust puudutava teabe kättesaadavust. Valitsused koguvad ja talletavad informatsiooni inimeste heaks ja kodanikel on õigus valitsuse tegevuse kohta teavet saada. Meie ülesandeks on suurendada ligipääsu teabele valitsemise igal tasandil toimuva tegevuse kohta ja sellise informatsiooni avalikustamist. Meie ülesandeks on teha üha enam pingutusi selle nimel, et valitsuse kulude ning põhiliste avalike teenuste ja tegevuste läbiviimise kohta süsteemselt andmeid koguda ja neid avalikustada. Kohustume avaldama väärtust omavat teavet, kaasa arvatud töötlemata andmeid ennetaval ja ajakohasel moel formaatides, mis on üldsusele hõlpsasti leitavad, mõistetavad ja kasutatavad ning lihtsustavad korduvkasutust. Kohustume võimaldama ligipääsu tõhusatele meetmetele olukorras, kus teavet või vastavaid kirjeid sobimatult varjatakse, samal ajal regressiõiguste rakendamise protsessi üle tõhusalt järele valvates. Tunnistame avatud standardite olulisust, et edendada kodanikkonna ligipääsu avalikele andmetele ja lihtsustada valitsuste informatsioonisüsteemide koostalitusvõimet. Meie ülesandeks on koguda tagasisidet üldsuselt, et teha kindlaks nende jaoks kõige olulisem teave, kohustudes sellist tagasisidet ühtlasi maksimaalsel võimalikul määral arvesse võtma.

Toetada kodanikkonna kaasamist. Väärtustame kõigi inimeste võrdset ja diskrimineerimata osalust otsuste tegemises ja poliitikate kujundamises. Üldsuse kaasamine, kaasa arvatud naiste täielik osalus, suurendab valitsemise efektiivsust, kuna rakendatakse inimeste teadmisi, ideid ja võimet vastavate tegevuste järele valvata. Meie ülesandeks on muuta poliitikate kujundamine ja otsustusprotsess läbipaistvamaks, luues ja kasutades kanaleid, et nõutada üldsuselt tagasisidet ja süvendada avalikkuse kaasamist valitsuse tegevuste välja töötamisse, viimaste järele valvamisse ja hindamisse. Kohustume kaitsma mittetulundus- ja kodanikuühiskonna organisatsioonide suutlikkust toimida viisidel, mis on kooskõlas meie pühendumisega väljendus-, ühinemis- ja arvamusvabadusele. Kohustume looma mehhanisme, mis võimaldaksid laiemat koostööd valitsuste ja kodanikuühiskonna organisatsioonide ning ettevõtete vahel.

Rakendada oma töökorralduse kaudu erialase usaldusväärsuse kõrgeimaid standardeid. Vastutav valitsus eeldab riigiteenistujatelt kõrgeid eetilisi standardeid ja tegevusjuhendeid. Pühendume kindlatele korruptsioonivastastele poliitikatele, mehhanismidele ja praktikatele, mis tagavad riigi rahanduse ja hangete läbipaistvust ja tugevdavad õigusriiki. Meie ülesandeks on säilitada ja luua õiguslikku raamistikku, et avalikustada teavet kõrgete riigitegelaste sissetulekute ja varade kohta. Kohustume kehtestama ja rakendama reegleid, mis kaitseksid informeerijaid. Kohustume muutma teabe, mis puudutab meie korruptsioonivastaste ennetus- ja täitevasutuste tegevust ja efektiivsust ning regressiõiguste rakendamise meetodeid neis asutustes, üldsusele kättesaadavaks, austades spetsiifilise õiguskaitsealase teabe konfidentsiaalsust. Meie ülesandeks on suurendada pistise andmise ja muude korruptsioonivormide vastaseid hoiatusmehhanisme nii avalikus kui ka erasektoris, jagades ühtlasi asjakohast teavet ja kogemusi.

Suurendada avatuse ja vastutuse huvides ligipääsu uutele tehnoloogiatele. Uued tehnoloogiad pakuvad võimalusi informatsiooni jagamiseks, üldsuse kaasamiseks ja koostööks. Meie eesmärgiks on rakendada neid tehnoloogiaid, et muuta rohkem informatsiooni avalikuks viisidel, mis võimaldab inimestel mõista, millega nende valitsused tegelevad, ja vastavaid otsuseid mõjutada. Kohustume töötama välja ligipääsetavad ja turvalised veebikeskkonnad, mis toimiksid teenuste pakkumise, üldsuse kaasamise ning teabe ja ideede jagamise platvormidena.

Tunnistame, et võrdne ja taskukohane juurdepääs tehnoloogiale on väljakutse, kohustudes püüdlema kasvava interneti- ja mobiiliühenduse poole, identifitseerides ja edendades seejuures alternatiivsete mehhanismide kasutust kodanikkonna kasvava osaluse eesmärgil. Meie ülesandeks on kaasata kodanikkonda ja ettevõtluskogukonda, et määratleda tõhusad praktikad ja uuenduslikud lähenemisviisid uute tehnoloogiate edendamiseks, suurendades seeläbi kodanike volitusi ja edendades valitsemise läbipaistvust. Liiati mõistame, et kasvav ligipääs tehnoloogiale kätkeb valitsuste ja kodanikkonna võimaluste toetamist tehniliste vahendite kasutamiseks. Kohustume toetama ja arendama tehnoloogiliste uuenduste kasutamist nii riigiteenistujate kui ka kodanike poolt. Ühtlasi mõistame, et uus tehnoloogia täiendab, mitte ei asenda selget, rakendatavat ja kasulikku teavet.

Tunnistame, et avatud valitsemine on protsess, mis nõuab pidevat ja jätkusuutlikku kohustuste võtmist. Kohustume andma üldsusele aru tegevustest, mis on ette võetud nende põhimõtete täitmiseks, pidama avalikkusega nõu nende rakendamise osas ning vaatama üle oma kohustused uute väljakutsete ja võimaluste valguses.

Lubame näidata eeskuju ja panustada avatud valitsemise edendamisse teistes riikides, tutvustades parimaid tavasid ja asjatundlikkust ning võttes selles deklaratsioonis sätestatud kohustused mittesiduval moel, s.o vabatahtlikkuse alusel. Meie eesmärgiks on edendada uuendusi ja ergutada progressi, mitte defineerida standardeid selleks, et kasutada neid koostöö või toetuse eeltingimusena või riikide ritta seadmiseks. Rõhutame laiahaardelise lähenemisviisiga edendatava avatuse ja tehnilise toe kättesaadavuse olulisust suutlikkuse kasvu ja institutsioonilist arengut silmas pidades.

Kohustume neid põhimõtteid oma rahvusvahelises algatuses järgima ja tegema tööd avatud valitsemise globaalse kultuuri edendamiseks, mis suurendaks kodanikkonna volitusi ja võimalusi ning arendaks 21. sajandi avatud osalusvalitsuse ideaale.