< Tagasi lehele Uudised

Riigikogu vastus avatud valitsemise partnerluse ümarlaua ettepanekutele

02.06.2015

Loe ettepanekuid siit.

Ettepanekud Riigikogu töö avatuse suurendamiseks

Tänan Teid täiendavate ettepanekute eest Riigikogu töö avatumaks muutmisel. Ehkki Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse kehtivas redaktsioonis ei ole Riigikogu komisjonide istungite salvestamist ette nähtud, on ka praegu igal komisjonil õigus oma istungeid salvestada. Olen nõus, et Riigikogu kodu- ja töökorra seadus vajaks komisjonide töö kajastamise seisukohast ning praktika ühtlustamiseks täpsustamist ning arutelu võimalike muudatuste üle jätkub.

Jagan seisukohta, et valitsusväliste partnerite kaasamist Riigikogu töösse peab suurendama. Teave selle kohta, milliseid arvamusi ja ettepanekuid on Riigikogule eelnõu menetlemise käigus iga konkreetse eelnõu kohta esitatud, on siiski ka praegu kättesaadav ning selle leiab Riigikogu veebilehelt vastavate eelnõude juurest. Kahtlen, kas kaasamise ja lobireeglite osas on vajalik eraldi hea tava väljatöötamine, kuna mittesiduva aktiga ei ole nii või teisiti võimalik reguleerida küsimusi, mis tuleks lahendada seaduse tasandil. Konkreetseid ettepanekuid selles küsimuses on võimalik edaspidi arutada.

Mis puudutab ettepanekut huvide deklaratsioonide kohta, siis märgin, et uue korruptsioonivastase seaduse kohaselt on kõik esitatavad huvide deklaratsioonid igaühele kättesaadavad (varasema KVS alusel esitatavad majanduslike huvide deklaratsioonid ei kuulunud kõik avalikustamisele), kuid deklaratsioonide avalikustamine on teadlikult reguleeritud selliselt, et andmetega tutvumine ainult „uudishimutsemise“ eesmärgil oleks tülikam (vastavalt eelnõu 192 SE II lugemise seletuskirjale). Arvestades seda, et huvide deklaratsioonid sisaldavad isikuandmeid ning nende esitamise kohustus riivab isiku eraelu ja privaatsfääri, on Riigikogu eelnõu menetlemise käigus leidnud, et selline regulatsioon on n-ö ka teistpidi tasakaalustatud. Rõhutan, et sõltumata enda identifitseerimise kohustusest teabele juurdepääsemisel, on teave igale soovijale siiski kättesaadav.

Pean Riigikogu töö avatumaks muutmist väga oluliseks. Oleme jätkuvalt avatud koostööle ja ettepanekutele, mis aitavad kaasa selle eesmärgi saavutamisele.

Lugupidamisega

Eiki Nestor
Riigikogu esimees